Hoolekogu ülesanded:

  • Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.
  • Kooli tegevust toetavate organisatsioonide koostöö toetamine.

Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastavate alade spetsialiste, moodustada komisjone ja töörühmi.

Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega.

Hoolekogu otsused on avalikud. Hoolekogu on aruandekohuslane lastevanemate üldkoosoleku ees.

Oma tegevuses lähtub hoolekogu haridus- ja teadusministri määrusest 03.12.2010 nr 69.

Kooli hoolekogu koosseis

Laivi Pilipenko – õpetajate esindaja

Sirlika Loitmets – lastevanemate esindaja

Margo Sootla – lastevanemate esindaja

Ele Enn – lastevanemate esindaja (vilistlane), HK esimees

Kristina Susch – lastevanemate esindaja

Jaanika Järve – lastevanemate esindaja

Madis Vellama – lastevanemate esindaja (vilistlane)

Tiina Murga – lastevanemate esindaja

Kadi Kõrts – õpilaste esindaja

Lauri Läänemets – Türi valla esindaja