Hoolekogu ülesanded:

  • Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.
  • Kooli tegevust toetavate organisatsioonide koostöö toetamine.

Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastavate alade spetsialiste, moodustada komisjone ja töörühmi.

Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega.

Hoolekogu otsused on avalikud. Hoolekogu on aruandekohuslane lastevanemate üldkoosoleku ees.

Oma tegevuses lähtub hoolekogu haridus- ja teadusministri määrusest 03.12.2010 nr 69.

Kooli hoolekogu koosseis ja kontaktid

Urmas Juhvelt (urmas.juhvelt@gmail.com)
Oksana Järve (oksanajarve@gmail.com)
Raid Saar (raid.saar@gmail.com)
Eve Väärtmaa (eve.vaartmaa@gmail.com
Thea Teder (thea.teder@vaatsapk.ee)