Hoolekogu ülesanded:

  • Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.
  • Kooli tegevust toetavate organisatsioonide koostöö toetamine.

Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastavate alade spetsialiste, moodustada komisjone ja töörühmi.

Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega.

Hoolekogu otsused on avalikud ja protokollid leitavad SIIT. Hoolekogu on aruandekohuslane lastevanemate üldkoosoleku ees.

Oma tegevuses lähtub hoolekogu haridus- ja teadusministri määrusest 03.12.2010 nr 69.

Kooli hoolekogu koosseis

Eimar Veldre – lastevanemate esindaja, HK esimees

Ele Enn – vilistlaste esindaja, HK aseesimees

Laivi Pilipenko – õpetajate esindaja

Sirlika Loitmets – lastevanemate esindaja

Heleri Raasik – lastevanemate esindaja

Kristina Such – lastevanemate esindaja

Jaanika Järve – lastevanemate esindaja

Elina Roosileht – lastevanemate esindaja

Tiina Murga – lastevanemate esindaja

Madis Vellama – kooli toetava organisatsiooni esindaja

Emili Heinaste – õpilaste esindaja

Lauri Läänemets – Türi valla esindaja