Hoolekogu ülesanded:

  • Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.
  • Kooli tegevust toetavate organisatsioonide koostöö toetamine.

Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastavate alade spetsialiste, moodustada komisjone ja töörühmi.

Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega.

Hoolekogu otsused on avalikud ja protokollid leitavad kooli avalikust dokumendiregistrist. Hoolekogu on aruandekohuslane lastevanemate üldkoosoleku ees.

Oma tegevuses lähtub hoolekogu haridus- ja teadusministri määrusest 03.12.2010 nr 69.

Kooli hoolekogu koosseis

Kristina Such – lastevanemate esindaja, HK esimees

Aire Rajasalu –  lastevanemate esindaja

Laivi Pilipenko – õpetajate esindaja

Sirlika Loitmets – lastevanemate esindaja

Jaanika Järve – lastevanemate esindaja

Marja-Liisa Loitmets – vilistlaste esindaja

Katrin Ottisaar – lastevanemate esindaja

Madis Vellama – HK aseesimees, kooli toetava organisatsiooni esindaja

Renee Vellama – õpilaste esindaja

Sten Perillus – Türi valla esindaja