Oleme oma koolis teinud alates 2018/19 õppeaastast sisulisi ja korralduslikke muudatusi 7. ja 8.klassi õppetöös läbi õppeainete lõimingu ja klassivälise tegevuse sidumise kaudu õppetööga. Õpetajad teevad pidevalt tihedat koostööd. Ühiselt leitakse ainekavades lõimimise võimalusi, igakuised  ühised eesmärgid ning ainealased õpiväljundid.

Koolis on tõstetud fookusesse mõtestatud õppimine, kus on olulisel kohal õpilase autonoomsuse toetamine, aktiivsus ja loomingulisus, õpitava seostamine igapäevaeluga, teadmiste integreerimine, arutlemine, analüüsimine ja arengut toetav tagasisidestamine.

Mõtestatud õppimise rakendamise eesmärgid on:

  • Tõsta õpilaste aktiivsust, haaratust ja huvi õpitegevuse vastu.
  • Muuta õpitegevus praktilisemaks, rakendada ja seostada õpitut paremini eluga.
  • Ainete lõimimise abil vähendada õpilaste õpikoormust.