Lõimitud õpperuum ehk kooliruum, mis toetab muutunud õpikäsitluse ja digipöörde eesmärkide elluviimist.

Projekti eesmärk

Õpilased, õpetajad ja lapsevanemad koostöös ülikooli ning ettevõtjatega sõnastavad elukestva õppe strateegiale vastava nägemuse kooli ruumilisest lahendusest, millest saavad koolid oma õpikeskkonna sisustamisel lähtuda (nö tulevikukool). Ideed realiseeritakse uue koolimööblina, mis võetakse kasutusele Väätsa Põhikoolis ja on kasutatav ka teisteski koolides.

Miks me seda teeme?

Muutunud õpikäsitlus ja digipööre eeldavad varasemast teistsugust lähenemist õpetamisele ja õppimisele. Näiteks võib metoodika eeldada grupitöid, mida olemasolev mööbel ei võimalda läbi viia. Eesti koolidel on sellega seoses kaks suurt väljakutset, millega seni on vähe tegeletud, kuid mis mängivad olulist rolli elukestva õppe strateegia rakendamisel:

  • kuidas muuta olemasolev koolihoone avatumaks ning tänapäevastele ootustele vastavaks. Ehitustööde kõrge hind on siin suurimaks takistuseks.
  • kuidas hoone sisene füüsiline keskkond toetab seatud eesmärkide täitmist. Paljud koolid ostavad turul pakutavat mööblit sisetunde järgi, kuna konkreetne nägemus tegelikust vajadusest puudub.

Kuidas?

Projekti esimeses etapis toimub seminar (registreeri end seminarile), mis koosneb kahest osast. Esimeses osas räägitakse peamiselt muutunud õpikäsitlusest ja sellega seonduvatest muudatustest. Seminari teises osas sõnastatakse läbi grupitööde põhimõtted, mida ja millist tegevust kooliruum ja mööbel toetama peavad, see saab lähteülesandeks ideede genereerimisel.

Seminaril osalema on oodatud kõik Järvamaa õpetajad ja koolijuhid, Väätsa kooli õpilased ja lapsevanemad, samuti huvitatud koolijuhid, õpetajad ja õpilasesindajad üle Eesti. Uks on avatud ka teistele haridusvaldkonna töötajatele.

Pärast lähteülesande koostamist valmistavad B210 arhitektid toetava materjali õpilastele. Esialgne ideede mõtlemine ei eelda joonistamist, vaid pigem unistuste kirjapanekut.

Koostöös lapse, lapsevanema, õpetaja, ettevõtja ning teiste partneritega korraldatakse Väätsa õpilaste seas konkurss koolimööbli väljamõtlemiseks (kaasates lapse perekonda). Konkurssi raames õpetatakse õpetajaid esialgset ülesannet lastele andma ja näidatakse kuidas arhitektuuri oma ainetunniga siduda. Parimad õpilased (igast klassist vanuserühmade kaupa) osalevad grupitöödes, kus arendatakse mõtteid edasi.

Saadud tulemused disainitakse ning eskiiside põhjal alustab mööbli tootmisprotsessi partnerettevõte Jalax AS, kes valmistab koolile kuni kahe klassikomplekti mööblit. Inseneritöö mööbli standarditele vastavusse viimiseks, kasutajamugavuse saavutamiseks ja vajalike detailide toomise ettevalmistamiseks kestab minimaalselt 4 kuud.

Paralleelselt tootearendusprotsessiga toimub õpilaste ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõpe – tootearenduse etapid, disain ja kasutajamugavus, huvi korral õpilaste minifimade loomine, kes saavad võimaluse ja õiguse mööblit müüa ja selle tootmist alltöövõtjalt tellida.

Väätsa Põhikoolil ja vallavalitsusel on missioon anda Väätsa arengute kõrval võimalus kõigile teistele Järvamaa haridusasutustele meie teadmistest ja avastustest osa saada. Üheskoos oleme tugevamad.

Vaata lisaks:
Eesti elukestva õppe strateegia 2020
Digipöörde programm