Vastuvõtt 1. klassi

On alanud 2021. aastal esimesse klassi astujate avalduste vastuvõtmine

Avalduse saab esitada koolis kohapeal või e-kirjaga hiljemalt 20. maiks k.a.

Väätsa lasteaias käivate laste vanemad saavad avalduse blanketi lasteaiast koos edasise tegutsemise infoga.  

Kooli vastuvõtmiseks on vaja esitada: 

  • lapsevanema taotlus (Wordi vormi LINK; PDF vormi LINK);  
  • lapsevanema ja lapse isikut tõendava dokumendi koopiad (koopiad on võimalik teha koolis kohapeal);
  • esimesse klassi astuja foto (3 x 4 cm); 
  • tervisekaart; 
  • koolivalmiduse kaart.

E-kirjaga saab vanem esitada avalduse ja võimalusel enda isikut tõendava dokumendi, ülejäänud dokumendid tuleb tuua kooli kohapeale.

Lisainfo telefonil 3892242 või meiliaadressil info@vaatsapk.ee.Abi ja info olukorra kohta riigis ja kuidas sellega paremini toime tulla.

Siit leiad vaimse tervise abi ja head lugemist. Sisene SIIT .
Teave kriisi ja piirangute kohta SIIT .

Koolikorraldusest

11. märtsist kehtivad üle Eesti ranged piirangud

9. märts 2021 – 21:13

Stenbocki maja, 9. märts 2021 – Valitsus kinnitas e-istungil neljapäevast kehtima hakkavate piirangute korralduse. Piirangud kehtivad vähemalt ühe kuu ehk 11. märtsist kuni 11. aprillini. Piirangute eesmärk on vähendada kontakte inimeste vahel, et saada koroonaviiruse levik Eestis kontrolli alla ja tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevus.

2+2 reegel hakkab kehtima ka avalikus väliruumis

Alates 11. märtsist tohib avalikus väliruumis koos liikuda mitte rohkem kui kahekesi ja teistest tuleb hoida kahemeetrist vahemaad. Piirang ei laiene koos liikuvale perele ega olukordadele, kus seda pole võimalik mõistlikult täita. 2+2 reeglit tuleb järgida igal pool avalikus ruumis liikumisel, nii tänavatel, mänguväljakutel, pargis ja parklates, kuid ka looduses liikudes, kui näiteks rabamatkal kohtab teisi inimesi. 2+2 reegel kehtib juba varasemast kõikjal avalikus siseruumis.
 

Muutused hariduse korralduses

Alates 11. märtsist peavad distantsõppele jääma ka 1.-4. klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid. Erandina nähakse ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes.

Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades, tohib koolis viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste. Edaspidi ei ole võimalik viia läbi kontakttegevusena olümpiaadideks ettevalmistumist kuni vähemalt 11. aprillini.

Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Haridus- ja teadusministeerium saadab võimalikult ohutuks töö korraldamiseks asutustele juhised, kus kordab üle peamised ennetusmeetmed ja töökorralduse põhimõtted.

********************

Kooliõde: koolilastel on pidev unevõlg

Laste toitumisharjumuste kõrval valmistab kooliõdedele muret laste unevõlg. “Kipume unustama, et uni on samasugune füsioloogiline vajadus nagu toit, jook ja õhk, mida hingame. Muide ilma söömata suudab inimene vastu pidada kauem kui magamata,” juhib 21. Kooli kooliõde Jana Kilg tähelepanu une olulisusele.

Loe lisaks SIIT

Unine koolihommik. FOTO: Vida Press. Lõuna Eesti Postimees

********************

Info leidmise kanalid

Väljavõtted:

Üle Eesti hakkab kehtima maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus ühistranspordis Vabariigi Valitsuse tänane korraldus kehtestab maskikandmise või nina ja suu katmise kohustuse avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik. Avalikuks siseruumiks on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest; see on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Avalikuks siseruumiks peetakse ka ühissõidukit. Korralduse tervikteksti leiate valitsusveebist kriis.ee. Haridusvaldkonda puudutavates küsimustes on kõik varem saadetud soovitused ja juhendid leitavad HTM kodulehelt www.hm.ee/koroona. Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nõu, kuidas kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada, telefonil 7350 750. Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiate Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee. Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247. Peame meeles, et kriisiga toimetulek ja Eesti elu avatuna hoidmine sõltub igaühe käitumisest ja sellest, kuidas me kehtestatud piiranguid täidame!

********************

Korduma kippuvad küsimused

Kas haridusasutuses peab kandma maske?

Üldjuhul ei ole lasteasutustes maski kandmine vajalik (v.a haiguskahtlusega ja nendega tegelevad isikud).

Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õppijatele ja õpetajatele soovituslik. Kool koostöös koolipidajaga tagab maskide olemasolu.

Riskigruppidesse kuuluvatel õpilastel ja õpetajatel on soovitatav pöörata eritähelepanu ennetusmeetmetele, sh isikukaitsevahendite kasutamisele. Viirusohu kasvamise korral tuleb silmas pidada, et riskigruppi kuuluvate õpilaste ja õpetajate säästmiseks peab leidma neile võimaluse töötada võimalikult ohututes tingimustes, mis võib tähendada ka tööd distantsilt.

Vajalike isikukaitsevahendite tagamise eest vastutab haridusasutuse pidaja. Noortekeskuste isikukaitsevahenditega varustamise tagab kohalik omavalitsus sõltuvalt noortekeskuste ja selle noorte ja töötajate vajadustele.

Kes otsustab haridusasutuse sulgemise üle?

Kui haridusasutuses on COVID-19 haigus, hindab Terviseamet olukorda ning kaalub tarvitusele võetavaid meetmeid (sh asutuse sulgemise vajadust) lähtudes iga juhtumi eripärast, võttes muu hulgas arvesse piirkonna epidemioloogilist olukorda. Sulgemine tähendab üldjuhul õppetöö jätkamist distantsilt.

Kui haridusasutuse piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID-19 levik, annab tegutsemissuuniseid Terviseamet, lähtudes piirkonna epidemioloogilisest olukorrast.

„Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse” alusel otsustab nakkushaiguse epideemilisest levikust tuleneva ohu üle Terviseamet. Kooli või lasteasutuse pidaja võib ajutiselt sulgeda enda juhitava asutuse, kooskõlastades selle Terviseametiga. Terviseametil on lisaks haridusasutuste ajutisele sulgemisele õigus nõuda desinfektsiooni või puhastuse läbiviimist ning inimeste terviseuuringute korraldamist ja nakkushaiguse diagnoosimist. Kui meetmete ja piirangute kohaldamine toob kaasa olulise ühiskondliku või majandusliku mõju, kehtestab need Vabariigi Valitsus korraldusega.

Kes on lähikontaktne?

Lähikontaktiga on tegemist, kui inimene:
• elas samas majapidamises COVID-19 haigega;
• on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
• on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on tema peale köhitud, on katsunud kasutatud salvrätti paljaste kätega);
• on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.