Kooliõde: koolilastel on pidev unevõlg

Laste toitumisharjumuste kõrval valmistab kooliõdedele muret laste unevõlg. “Kipume unustama, et uni on samasugune füsioloogiline vajadus nagu toit, jook ja õhk, mida hingame. Muide ilma söömata suudab inimene vastu pidada kauem kui magamata,” juhib 21. Kooli kooliõde Jana Kilg tähelepanu une olulisusele.

Loe lisaks SIIT

Unine koolihommik. FOTO: Vida Press. Lõuna Eesti Postimees

23.11.2020 andis Terviseamet korralduse Harjumaa (sh Tallinna) ning Ida-Virumaa üldhariduskoolide gümnaasiumiastmete distantsõppele viimiseks ja kehtestas teatavad piirangud.

Väljavõte korraldusest:

Üle Eesti hakkab kehtima maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus ühistranspordis Vabariigi Valitsuse tänane korraldus kehtestab maskikandmise või nina ja suu katmise kohustuse avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.Avalikuks siseruumiks on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest; see on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Avalikuks siseruumiks peetakse ka ühissõidukit. Korralduse tervikteksti leiate valitsusveebist kriis.ee. Haridusvaldkonda puudutavates küsimustes on kõik varem saadetud soovitused ja juhendid leitavad HTM kodulehelt www.hm.ee/koroona. Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja õppenõustajad annavad nõu, kuidas kiirelt muutuvas olukorras lapsi õppetöös toetada, telefonil 7350 750. Kõige ajakohasema info COVID-19 haiguse kohta leiate Terviseameti kodulehelt ja valitsusveebist kriis.ee. Kõigi koroonaviiruse leviku ja selle ennetamise meetmetega seotud küsimustega saab pöörduda infoliinil 1247. Peame meeles, et kriisiga toimetulek ja Eesti elu avatuna hoidmine sõltub igaühe käitumisest ja sellest, kuidas me kehtestatud piiranguid täidame!

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kas haridusasutuses peab kandma maske?

Üldjuhul ei ole lasteasutustes maski kandmine vajalik (v.a haiguskahtlusega ja nendega tegelevad isikud).

Kaitsemaskide kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õppijatele ja õpetajatele soovituslik. Kool koostöös koolipidajaga tagab maskide olemasolu.

Riskigruppidesse kuuluvatel õpilastel ja õpetajatel on soovitatav pöörata eritähelepanu ennetusmeetmetele, sh isikukaitsevahendite kasutamisele. Viirusohu kasvamise korral tuleb silmas pidada, et riskigruppi kuuluvate õpilaste ja õpetajate säästmiseks peab leidma neile võimaluse töötada võimalikult ohututes tingimustes, mis võib tähendada ka tööd distantsilt.

Vajalike isikukaitsevahendite tagamise eest vastutab haridusasutuse pidaja. Noortekeskuste isikukaitsevahenditega varustamise tagab kohalik omavalitsus sõltuvalt noortekeskuste ja selle noorte ja töötajate vajadustele.

Kes otsustab haridusasutuse sulgemise üle?

Kui haridusasutuses on COVID-19 haigus, hindab Terviseamet olukorda ning kaalub tarvitusele võetavaid meetmeid (sh asutuse sulgemise vajadust) lähtudes iga juhtumi eripärast, võttes muu hulgas arvesse piirkonna epidemioloogilist olukorda. Sulgemine tähendab üldjuhul õppetöö jätkamist distantsilt.

Kui haridusasutuse piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID-19 levik, annab tegutsemissuuniseid Terviseamet, lähtudes piirkonna epidemioloogilisest olukorrast.

„Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse” alusel otsustab nakkushaiguse epideemilisest levikust tuleneva ohu üle Terviseamet. Kooli või lasteasutuse pidaja võib ajutiselt sulgeda enda juhitava asutuse, kooskõlastades selle Terviseametiga. Terviseametil on lisaks haridusasutuste ajutisele sulgemisele õigus nõuda desinfektsiooni või puhastuse läbiviimist ning inimeste terviseuuringute korraldamist ja nakkushaiguse diagnoosimist. Kui meetmete ja piirangute kohaldamine toob kaasa olulise ühiskondliku või majandusliku mõju, kehtestab need Vabariigi Valitsus korraldusega.

Kes on lähikontaktne?

Lähikontaktiga on tegemist, kui inimene:
• elas samas majapidamises COVID-19 haigega;
• on olnud füüsilises lähikontaktis COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
• on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on tema peale köhitud, on katsunud kasutatud salvrätti paljaste kätega);
• on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (nt klassiruumis, nõupidamisruumis, haigla ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel.