Programmis “TULEVIKUKOOL” seadsime fookuse kolmele aspektile: õpitu mõtestamine, koostöö ja toetav juhtimine. Mõtestamine tähendab meie jaoks õpitu seostamist igapäevaeluga ja oskust teadmisi rakendada, samuti arusaama õppeainete seoste kohta. Õpetajate koostöös soovime näha muutust, alates õppetöö planeerimisest kuni selle koostöise läbiviimiseni. Kõige selle sujuvaks korraldamiseks ongi kolmanda aspektina olulisel kohal toetav juhtimine. Tihedamaks koostööks ja uute põhimõtete väljatöötamiseks on vaja tagada paindlik õppekorraldus, kas või ühise vaba aja planeerimine tunniplaani, ning kindlasti õpetajate ideede ja vajadustega arvestamine nii õppe kui ka muu kavandamisel. Eelneva kõrval tuleb üle vaadata ka hindamine, mis toetaks õpilase panust õpitulemuste saavutamisel ja protsessis osalemises, aga ka motiveeritust ja õpihuvi.
Mida on „Tulevikukool“ meile juba andnud?
Kogu kooli või ka kooliastme kaasamine protsessi tundus meile ilmselgelt liiga suur ettevõtmine, seetõttu otsustasime mõõdetavate tulemuste saavutamiseks alustada muudatustega 7. klassist. Muudatuste juhtimiseks on koolis moodustatud viieliikmeline juhtrühm, kelle iganädalaste kooskäimiste tulemusena on sõnastatud nii õppeaasta üldeesmärk kui ka tegevusplaan alaeesmärkideni jõudmiseks. Oktoobris kaasati sisulisse töösse ka kõik ülejäänud 7. klassi aineõpetajad. Praeguseks on kõigil õpetajatel ülevaade 7. klassi ainete sisust, teiseks poolaastaks on koostatud ühine töökava, milles on välja toodud konkreetsed lõiminguideed ja koostöökohad, ajaliselt on tõstetud ümber teemasid, et luua õppeainete vahele paremini seoseid. Jätkame juba konkreetsete õppevormide planeerimisega, hindamismudelite täiendamisega. Kõige selle juures on oluline uurida muudatuste mõju õpilaste õppimisele, seda peamiselt muutustes motivatsioonis ja õppetööst haaratuses.
Selles kõiges ei ole kool olnud üksi. Meie suur toetaja ja suunaja on olnud Tallinna ülikooli „Tulevikukooli“ programm. Ülikooli eksperdid hoiavad meie tegevusel silma peal, käivad koolis muutuste planeerimist jälgimas, esitavad kriitilisi küsimusi ja innustavad edasi liikuma. Kord kuus kohtuvad viis programmis osalevat kooli ülikoolis, et anda tagasisidet toimuvast, jagada kogemusi ja õppida uusi võtteid muutuste juhtimiseks koolis. Ülikooli ekspertide toetus, metoodiline abi ja mentorite toetus on väga olulised, et tagada protsessi sujuv kulg.

🙂